• Siffror och symboler

Så här behandlar vi dina personuppgifter

När du har kontakt med Näringsliv Ulricehamn AB, till exempel när du skickar e-post, lämnar in en ansökan eller använder ett webbformulär lagras dina personuppgifter i syfte att handlägga och hantera ärendet. Vi använder personuppgifterna medan vi hanterar ditt ärende och sedan måste vi bevara dem för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras.

Näringsliv Ulricehamn AB sköter samhällsfunktioner och behandlar ofta personuppgifter med den rättsliga grunden eller allmänt intresse. I många fall behandlar vi också personuppgifter med stöd av andra rättsliga grunder, som exempelvis samtycke eller avtal.

Personuppgifter sparas i register för att vi skall kunna utföra vårt uppdrag. Detta gäller kontaktpersoner för olika former av samarbetspartners, t.ex. företag, kommuner, politiker m.m. Uppgifterna raderas vid inaktualitet.

Dataskyddslagstiftningen reglerar hur vi behandlar och skyddar personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.

Styrelsen i Näringsliv Ulricehamn AB ansvarar för de personuppgifter vi lagrar.

Näringsliv Ulricehamn AB
Järnvägstorget 2B
523 30 Ulricehamn
E-post: info@nuab.eu
Telefon: 0321-59 59 60

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge Näringsliv Ulricehamn AB sköter ditt ärende. Men Näringsliv Ulricehamn AB styrs också av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får inte alltid raderas och kan ibland behöva sparas för all framtid.

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumerationer av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig raderar vi dina personuppgifter.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och föreläsningar sparas bara så länge som det krävs för administrationen. I de fall vi tar betalt sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter som lämnas i samband med beställningar av broschyrer sparas de bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket. I de fall vi tar betalt sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingar sparas bara så länge som krävs för att utse en vinnare, om inget annat anges.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Beroende på ditt ärende kan de personuppgifter vi behandlar om dig komma att delas med verksamheter inom Ulricehamns kommun eller med andra myndigheter, som exempelvis Försäkringskassan eller Skatteverket.

Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. För de personuppgifter som delas med våra leverantörer gäller det avtal Näringsliv Ulricehamn AB har upprättat med leverantören.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Om någon av våra leverantörer överför dina uppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att en gång per år skriftligt begära ett så kallat registerutdrag som visar om du finns med i våra register och vad det står om dig. Skulle det finnas oriktiga eller missvisande uppgifter om dig har du rätt att begära rättelse.
Du skickar din begäran till info@nuab.eu via blanketten Begäran om registerutdrag

Blanketten finns också att hämta hos Näringsliv Ulricehamn AB.
Du kan bara får information om behandling av dina egna personuppgifter. Vårdnadshavare till minderåriga kan få ta del av uppgifter om barnet.

Om du önskar att informationen ska kunna lämnas ut elektroniskt läggs handlingarna in på ett USB-minne. Om du vill ha kopiorna i pappersform skickas de med rekommenderat brev till din folkbokföringsadress. Meddela hur du vill ta del av informationen i samband med din begäran.

Både vid begäran och utlämnandet ska du identifiera dig med giltig legitimation hos Näringsliv Ulricehamn AB alternativt via rekommenderat brev till din folkbokföringsadress.

Du har rätt att få ett skriftligt besked inom en månad från att ansökan är gjord. Om det tar längre tid har Näringsliv Ulricehamn AB en skyldighet att underrätta dig om detta innan en månad har passerat.

Om du återkommer för ytterligare kopior efter att du fått svar kommer avgift tas ut enligt Ulricehamns kommuns taxereglemente.

 • Rätt till radering, rätten att bli bortglömd

  Om du begär att få personuppgifter raderade utreder vi utifrån gällande lagstiftning om det är möjligt. Rättigheten har begränsad tillämpning inom offentlig förvaltning. Offentlig förvaltning styrs också av andra lagar som exempelvis Arkivlagen och Offentlighets- och sekretesslagen.

 • Rätt till ändring

  Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och att ofullständiga personuppgifter kompletteras. Vissa registerlagstiftningar påverkar hur denna rättighet ska tillämpas, personuppgifter som behandlas i enlighet med viss lagstiftning får till exempel endast justeras under vissa förutsättningar.

 • Invändning mot behandling

  Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som vi gör med stöd av allmänt intresse. Om du gör en invändning så måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre än dina intressen för att få fortsätta med behandlingen.

 • Rätt till dataportabilitet

  I vissa fall har du rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (rätten till dataportabilitet). Det betyder att du ska kunna få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss i ett sådant format att du kan använda dem på annat håll, till exempel en annan it-miljö. Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

 • Rätt till begränsning

  Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

  Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

  Om du bestrider att vi raderar dina uppgifter. Det kan till exempel bero på att du behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.

  Om du har gjort invändningar så kan du begära att behandlingen begränsas under tiden som vi utreder din fråga.

 • Rätt att återkalla samtycke

  När vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke så har du rätt att ta tillbaka samtycket. Det betyder att vi fortsättningsvis inte får använda de personuppgifter du lämnade i ditt samtycke. Ett återkallat samtycke påverkar bara behandlingen av personuppgifter framåt i tiden, inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingen för tiden innan samtycket återkallades.

 • Rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tillsynsmyndighet)

  Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att Näringsliv Ulricehamn AB hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 • Personuppgiftsincident

  Om en personuppgiftsincident uppkommer är vi skyldiga att anmäla det till Datainspektionen. En incident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter.

  Det kan också vara fråga om en personuppgiftsincident ifall händelsen leder till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna. Incidenten ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar från det den upptäcktes.