• Starta företag - Två tjejer sitter och arbetar vid en dator

KOMPETENS- OCH RESURSKARTLÄGGNING

179 personer inom ett år och ytterligare 299 personer inom 2-5 år. Så stort är anställningsbehovet hos de företag som svarat på Näringsliv Ulricehamns enkätundersökning för att kartlägga kompetens- och resursbehovet i kommunen.

2020-01-24

– Det totala anställningsbehovet i kommunen är givetvis större än så här, säger Annica Berglund, Näringslivsutvecklare på Näringsliv Ulricehamn AB. De här siffrorna visar bara det antal personer som behövs anställas i de företag som svarat på vår enkät. Dessutom har vi bara frågat privata företag, offentlig sektor finns överhuvudtaget inte med i undersökningen. Men det visar på att företagen i Ulricehamn fortsätter att växa.

– Undersökningen genomfördes under senhösten 2019 och 282 företag med 3 anställda eller fler kontaktades. Av dem svarade 203 företag, vilket innebär en svarsfrekvens på 72 %. Vi gjorde en liknande undersökning 2017, säger Annica Berglund, och det är nu intressant att kunna jämföra resultatet mellan åren. När vi tittar på anställningsbehovet så ser vi en lite mer försiktig prognos nu 2019 än vad företagen uppgav 2017. Det är ändå drygt 30 % av företagen i undersökningen som behöver nyanställa inom 1 år och det motsvarar 62 företag.

Motsvarande siffra för 2017 var 37 %. Även när vi tittar på längre sikt, på anställningsbehovet inom 2-5 år, ser man en lite försiktigare prognos, men det är inga dramatiska förändringar. Här säger 32 % av företagen att de behöver nyanställa år 2019 jämfört med 39 % år 2017.

När man tittar på fördelning på branscher så har vi identifierat 15 branscher där det finns anställningsbehov. Det största behovet finns inom industrin där företagen behöver anställa 56 personer inom ett år och ytterligare 100 personer inom 2-5 år. Efterfrågade kompetenser är till exempel svetsare, montörer, konstruktörer, produktionstekniker, kvalitetstekniker, projektledare och tekniska säljare. Branscherna bygg, handel och lager/logistik är övriga branscher som har stort behov av personal.

Samarbetet mellan skola och näringsliv är en annan fråga som tas upp i undersökningen. Här kan vi se ett ökat intresse för samarbete från näringslivets sida. 80 % av företagen tycker att det är viktig eller mycket viktig att ha ett bra samarbete mellan skola och näringsliv. Motsvarande siffra vid undersökningen 2017 var 72 %. Undersökningen ger också svar på vilka företag som kan tänka sig att ta emot elever från högstadiet för prao och från gymnasiet för APL. Även här har intresset från näringslivet ökat sedan förra mätningen.

– En annan del av undersökningen visar företagens behov av mark och lokaler. Här får vi ett otroligt bra arbetsredskap säger Annica Berglund. Dels kan vi kontakta företagen som uppgett att de behöver bygga större lokaler för att se om det är något de behöver hjälp med för att komma igång. Vi har också fått uppgift om vilka som behöver hyra större lokaler och vilka som har outnyttjade ytor att hyra ut, så här kan vi hjälpa till med att matcha företagen med varandra.

Företagens kunskap om Näringsliv Ulricehamns verksamhet är en ny del av undersökningen som inte varit med tidigare. Resultatet visar att många av företagen inte helt känner till vad man gör i det kommunala bolaget. Det som företagen tycker att Näringsliv Ulricehamn gör bra är bland annat företagsbesöken och att bolaget är bra på att skapa nätverk och samverkansmöjligheter mellan företag och mellan företag och kommunen. Man lyfter också fram marknadsföringen av Ulricehamn och arbetet med utveckling av turismen och handeln, bland annat affärsskolan.

Områden där företagen ser förbättringsmöjligheter är bland annat ökat samarbete mellan skola och näringsliv, arbeta för att företagen ska få bättre kontakt med politiker och tjänstemän samt arbeta mer med etablerade företag och göra fler företagsbesök i hela kommunen.

– Vi är väldigt tacksamma för alla synpunkter vi fått in säger Annica Berglund. Vi har helt klart ett arbete framför oss med att marknadsföra vad vi på Näringsliv Ulricehamn gör och vad vi kan erbjuda kommunens företag. Vi kommer också att utifrån de förslag vi fått, genomföra en analys och sedan arbeta med förbättringar för att möta företagens behov och önskemål i största möjliga utsträckning. Vi finns ju här för att göra vårt bästa för att företagen ska må bra och utvecklas här i kommunen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA

Annica Berglund

Näringslivsutvecklare

Telefon: 0321-59 59 63
annica.berglund@nuab.eu

Kontakt för företag som vill etablera, köpa industrimark och bostadsmark i Ulricehamn.